Preskočiť na hlavný obsah

Slovník niektorých pojmov

Táto webstránka obsahuje informácie platné od 1. 11. 2023 (podľa nového VZN mesta Košice č. 241).

Poznámka: vymedzenie pojmov je upravené podľa nového VZN č. 241 a prevádzkového poriadku.

Abonent

Abonentom je osoba, ktorá je držiteľom abonentnej karty, resp. má nárok na jej vydanie. Abonentom v rezidentskej lokalite môže byť v prípade splnenia podmienok podľa VZN aj vlastník alebo nájomca bytu, prípadne ďalšia oprávnená osoba podľa VZN.

Byt

Bytom sa rozumie byt, rodinný dom, alebo iná nehnuteľnosť, ktorá je svojím účelom určená na dlhodobé bývanie; bytom nie je ubytovacie zariadenie (napríklad ubytovňa, internát, hotel), apartmán, nebytový priestor alebo iná obdobná časť nehnuteľnosti, a to ani vtedy, ak je funkčne uspôsobená na bývanie.

Centrálna mestská zóna

Centrálna mestská zóna sa od 1. 11. 2023 označuje ako lokalita A. Parkovanie v lokalite A je z dôvodu preferencie krátkodobého návštevníckeho parkovania a vyššieho dopytu regulované striktnejšie a prísnejšie ako parkovanie v rezidentských lokalitách. Podrobné vymedzenie lokality A je uvedené v prílohe č. 1 VZN.

Dočasná rezidentská lokalita

Dočasnou rezidentskou lokalitou sú všetky sídliská a ďalšie lokality, ktoré zatiaľ nie sú priamou súčasťou regulovanej zóny, avšak v krátkodobom alebo strednodobom horizonte sa uvažuje o ich začlenení do plnohodnotného rezidentského systému. Podrobné vymedzenie dočasnej rezidentskej lokality je uvedené v prílohe č. 5 VZN.

Lokalita

Lokalita je ucelená časť úsekov miestnych ciest určených na dočasné parkovanie. Základné členenie lokalít je:

 1. lokalita A (centrálna mestská zóna),
 2. rezidentské lokality.

Niektoré osobitné parkoviská nie sú súčasťou žiadnej lokality. Podrobné vymedzenie jednotlivých lokalít je uvedené v prílohe č. 1 VZN.

Miesto výkonu práce

Ide o miesto výkonu práce (najmä pracovisko) uvedené v pracovnej zmluve alebo v dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Nájomca bytu

Nájomcom bytu je osoba, ktorá má v nájme byt, ak prenajímateľ bytu ako daňovník si splnil registračnú povinnosť podľa zákona o dani z príjmu. To neplatí pre nájomcov mestského bytu alebo družstevného bytu, ktorí sa na účely VZN považujú za vlastníka bytu.

Novostavba

Novostavbou sa podľa VZN rozumie budova, u ktorej došlo k vydaniu kolaudačného rozhodnutia (povolenia na predčasné užívanie stavby) po 1. januári 2018. Za novostavbu sa nepovažuje rodinný dom. Za novostavbu sa nepovažuje budova ani vtedy, ak parkovacie plochy uskutočnené v priamej súvislosti s uskutočnením tejto budovy prešli do vlastníctva alebo správy prevádzkovateľa (mesta Košice) aspoň v rozsahu 75 % z celkového počtu parkovacích plôch.

V prípade vydávania parkovacích kariet na byt v novostavbe budú od 1. 1. 2025 platiť viaceré obmedzenia (pozri budúce obmedzenie v podrobnejších informáciách o rezidentskej karte, resp. abonentnej karte VLASTNÍK, NÁJOMCAPRÁVNICKÁ OSOBA/PODNIKATEĽ).

Odkázanosť na poskytovanie dennej starostlivosti

Odkázanosťou na poskytovanie dennej starostlivosti zo strany tretích osôb stav, ak

 1. dotknutá osoba je odkázaná na poskytovanie domácej opatrovateľskej služby alebo na poskytnutie sociálnej služby v dennom stacionári (podľa § 40 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách), alebo
 2. dotknutej osobe bol priznaný peňažný príspevok na opatrovanie osoby (podľa § 19 ods. 1 písm. n) zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia).

Odstavené závorové parkovisko

Odstaveným závorovým parkoviskom je parkovisko, na ktorom dočasne nie je parkovanie obmedzené príslušnými technickými prostriedkami (závorou) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý by zabránil výjazdu vozidla z parkoviska bez zaplatenia úhrady. Na parkovanie na odstavenom závorovom parkovisku sa použijú pravidlá, ktoré platia na bežných platených (nezávorových) parkoviskách.

Pozrite si prehľad odstavených závorových parkovísk v zóne regulovaného parkovania.

Opatrovaná osoba

Opatrovanou osobou je osoba, ktorá dovŕšila vek 80 rokov alebo je odkázaná na poskytovanie dennej starostlivosti zo strany tretích osôb.

Parkovací preukaz

Parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím je určený najmä na uplatnenie výhod podľa zákona o cestnej premávke. V rámci zóny regulovaného parkovania môžu oprávnení držitelia parkovacieho preukazu využiť aj ďalšie výhody pre osoby s ŤZP.

Podrobnejšie informácie o parkovacom preukaze sú uvedené na webstránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Rezident

Rezidentom je osoba, ktorá je držiteľom rezidentskej karty, resp. má nárok na jej vydanie. Od 1. 11. 2023 platí, že rezidentom môže byť len fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v príslušnej lokalite.

Rezidentská lokalita

Rezidentskými lokalitami sú všetky lokality okrem lokality A (centrálnej mestskej zóny). Od 1. 11. 2023 sú rezidentskými lokalitami tieto lokality „typu B“: B1, B2, B3, B4 a B5. Do budúcnosti sa počíta aj so zavedením rezidentských lokalít „typu C“ s lacnejším tarifným pásmom. Podrobné vymedzenie rezidentských lokalít je uvedené v prílohe č. 1 VZN.

Tarifné pásmo

Tarifné pásmo určuje výšku cenovej hladiny parkovacích lístkov. Základné tarifné pásma sú nasledovné: A1, A2,  BN, B a N. Okrem toho pre niektoré závorové parkoviská je zriadené osobitné tarifné pásmo.

Trvalý pobyt

Trvalým pobytom sa rozumie trvalý pobyt občana Slovenskej republiky a trvalý alebo dlhodobý pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky. Za fyzickú osobu s trvalým pobytom v užívanom byte sa v prechodnom období považuje aj odídenec, ktorý užíva byt na základe zmluvy o poskytnutí ubytovania (podľa VZN je prechodné obdobie zatiaľ vymedzené dobou 1. 11. 2023 – 31. 10. 2024).

Užívanie vozidla na súkromné účely

(platí pre fyzickú osobu – nepodnikateľa)

Pre vydaní rezidentskej karty, bonusovej karty ako aj v niektorých ďalších prípadoch podľa VZN je potrebné splniť podmienku užívania vozidla na súkromné účely. Užívaním vozidla na súkromné účely sa rozumie:

 1. užívanie vozidla vlastníkom vozidla alebo jeho držiteľom, vrátane evidencie vozidla na živnosť fyzickej osoby,
 2. užívanie vozidla osobou, ktorá je manželom osoby uvedenej v bode 1,
 3. užívanie vozidla zamestnávateľa na súkromné účely,
 4. užívanie vozidla členom orgánu právnickej osoby (napríklad členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu), ak užíva vozidlo tejto právnickej osoby, na súkromné účely,
 5. užívanie vozidla na základe nájmu (alebo iného obdobného právneho vzťahu) vozidla od podnikateľa, ktorý má v predmete podnikania prenajímanie (požičiavanie) vozidiel alebo hnuteľných vecí (najmä autopožičovňa), ak zo zmluvného vzťahu vyplýva oprávnenie užívať vozidlo na súkromné účely.

Pozri tiež vzor potvrdenia zamestnávateľa o užívaní vozidla na súkromné účely.

Užívanie vozidla na vlastné účely

(platí pre právnickú osobu a fyzickú osobu – podnikateľa)

Pre vydaní niektorých abonentných kariet resp. aj v ďalších prípadoch podľa VZN je potrebné splniť podmienku užívania vozidla na vlastné účely. Užívaním vozidla na vlastné účely sa rozumie

 1. užívanie vozidla vlastníkom vozidla alebo jeho držiteľom,
 2. užívanie vozidla na základe nájmu (alebo iného obdobného právneho vzťahu) vozidla od podnikateľa, ktorý má v predmete podnikania prenajímanie (požičiavanie) vozidiel alebo hnuteľných vecí (najmä autopožičovňa).

Pozri tiež vzor potvrdenia právnickej osoby o používaní služobného motorového vozidla členom orgánu na súkromné účely.

Vlastník bytu

Za vlastníka bytu sa považuje

 1. výlučný vlastník bytu,
 2. spoluvlastník bytu, ktorý je oprávnený rozhodovať o hospodárení s bytom, najmä z dôvodu, že disponuje väčšinovým spoluvlastníckym podielom na spoločnej veci alebo z dôvodu získania predchádzajúceho súhlasu ostatných spoluvlastníkov, ktorých veľkosť spoluvlastníckych podielov v súčte spolu s veľkosťou jeho vlastného spoluvlastníckeho podielu predstavuje nadpolovičnú väčšinu pri rozhodovaní o spoločnej veci,
 3. nájomca bytu, ak ide o nájom družstevného bytu alebo nájom bytu vo vlastníctve mesta,
 4. každý z manželov, ak je byt v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov alebo v spoločnom nájme manželov, ak ide o nájom podľa bodu 3,
 5. správca bytu a spoluvlastník bytového domu za podmienok určených v čl. 3 prevádzkového poriadku.

Závažné zdravotné postihnutie dolných končatín

Závažným zdravotným postihnutím dolných končatín je ťažké zdravotné postihnutie, ak miera funkčnej poruchy z dôvodu zdravotného postihnutia dolných končatín je vyššia ako 50 % alebo miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti z dôvodu zdravotného postihnutia dolných končatín je vyššia ako 50 %.

Závorové parkovisko

Závorové parkovisko je zabezpečené závorovým parkovacím systémom, ktorý bráni výjazdu vozidla z parkoviska bez zaplatenia úhrady. Výhodou parkovania na závorovom parkovisku je možnosť bezplatného parkovania po určitú dobu. Na druhej strane pri parkovaní na závorovom parkovisku sa nedajú využiť žiadne zľavy (kvôli technickým obmedzeniam nie je možná platba cez aplikáciu, ani možnosť využitia zľavy z bonusovej karty). Na parkovanie na odstavenom závorovom parkovisku sa použijú pravidlá, ktoré platia na bežných platených (nezávorových) parkoviskách.

Pozrite si prehľad závorových parkovísk v zóne regulovaného parkovania.

Dátum poslednej aktualizácie webstránky: 17. 10. 2023