Preskočiť na hlavný obsah

Abonentná karta PRÁVNICKÁ OSOBA/PODNIKATEĽ

Táto webstránka obsahuje informácie platné od 1. 11. 2023 (podľa nového VZN mesta Košice č. 241).

Kto je abonent-PO?

Poznámka: pre slovné spojenie „právnická osoba/podnikateľ“ budeme používať na tejto stránke skratku „PO“.

Abonent-PO je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, ktorá je má miesto podnikania, sídlo alebo prevádzkareň v príslušnej rezidentskej lokalite a zároveň používa vozidlo na vlastné účely.

Od novembra 2023 je možné zakúpenie jednej abonentnej karty aj pre podnikateľov, ktorí majú prevádzku mimo bytovej budovy.

Kde možno parkovať

Parkovanie v rezidentských lokalitách

Abonent-PO môže v rámci svojej rezidentskej lokality parkovať bez časového obmedzenia

Rozsah možností parkovania abonenta-PO a rezidenta je rovnaký. Vymedzenie jednotlivých lokalít je v prílohe č. 1 VZN.

Upozornenie Upozornenie: od novembra 2023 dochádza k významnému zväčšeniu rezidentských lokalít (najmä v dôsledku spojenia pôvodných rezidentských lokalít), a preto abonentná karta PRÁVNICKÁ OSOBA/PODNIKATEĽ vydaná od 1. 11. 2023 (na rozdiel od predchádzajúcej rezidentskej karty pre podnikateľa) už neplatí v susedných rezidentských lokalitách.

Parkovanie v centrálnej mestskej zóne

Abonentná karta PRÁVNICKÁ OSOBA/PODNIKATEĽ sa v centrálnej mestskej zóne (lokalite A) nevydáva. V prípade potreby dlhodobého parkovania v lokalite A možno zakúpiť príslušnú abonentnú pásmovú kartu a prípadne využiť až 50 % zľavu z ceny tejto parkovacej karty.

Kde nemožno parkovať

Abonentná karta PRÁVNICKÁ OSOBA/PODNIKATEĽ neplatí

  • na závorových parkoviskách,
  • na vyhradených parkovacích miestach (tým nie je dotknutá možnosť zvýhodneného parkovania pre osoby s ŤZP),
  • v susedných rezidentských lokalitách.

Doba platnosti

Abonentná karta PRÁVNICKÁ OSOBA/PODNIKATEĽ sa vydáva na jeden rok (365 dní).

Cena abonentnej karty

 

Abonentná karta PO prvá karta druhá karta tretia karta
prevádzkareň nie je v bytovej budove 600 €
prevádzkareň je v bytovej budove 300 € 400 € 400 €

Nárok na zľavnenú cenu a na tri abonentné karty patrí abonentovi-PO, ktorý má miesto podnikania alebo prevádzkareň v bytovej budove.

Podrobnejšie informácie

Základné podmienky

Žiadateľovi sa vydá abonentná karta PRÁVNICKÁ OSOBA/PODNIKATEĽ v prípade splnenia nasledovných podmienok:

  1. žiadateľ je osobou, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo osobou, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia alebo nadáciou, neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby, občianskym združením, alebo inou obdobnou právnickou osobou,
  2. žiadateľ má miesto podnikania, sídlo alebo prevádzkareň v príslušnej rezidentskej lokalite, pre ktorú je parkovacia karta vydaná,
  3. žiadateľ užíva vozidlo, ku ktorému má byť priradená parkovacia karta, na vlastné účely.

Parkovacia karta môže byť vydaná len pre motorové vozidlá kategórie M1, N1 a L s dĺžkou nepresahujúcou 5,5 m.

Preukazovanie podmienok je upravené v prevádzkovom poriadku (najmä v prílohe č. 4).

Obmedzenia

Žiadateľovi možno vydať najviac jednu abonentnú kartu PRÁVNICKÁ OSOBA/PODNIKATEĽ. Ak má však žiadateľ miesto podnikania alebo prevádzkareň v bytovej budove, možno mu vydať tri abonentné karty.

Budúce obmedzenia (od 1. 1. 2025)

Abonentnú kartu PRÁVNICKÁ OSOBA/PODNIKATEĽ nebude možné vydať v prípade, ak sa miesto podnikania, sídlo alebo prevádzkareň nachádza v novostavbe.

Dátum poslednej aktualizácie webstránky: 11. 10. 2023