Preskočiť na hlavný obsah

Abonentná karta – pásmová

Táto webstránka obsahuje informácie platné od 1. 11. 2023 (podľa nového VZN mesta Košice č. 241).

Kto je abonent?

Abonentom sa označuje osoba, ktorá si zakúpila abonentnú pásmovú kartu (resp. aj iné abonentné karty). Ak si žiadateľ neuplatňuje zľavnenú cenu, pre získanie abonentnej pásmovej karty nie sú určené žiadne osobitné podmienky.

Ak máte trvalý pobyt v príslušnej lokalite, najskôr sa pozrite, či nemáte nárok na zakúpenie výhodnejšej rezidentskej karty. V prípade rezidentskej lokality odporúčame tiež preveriť, či nespĺňate nárok na zakúpenie jednej z lokalitných abonentných kariet.  

Kde možno parkovať

Rozsah parkovania závisí od typu abonentnej parkovacej karty. Abonentná pásmová karta platí v rámci celej zóny regulovaného parkovania na parkovacích miestach, ktoré patria do príslušného tarifného pásma:

Abonentná karta – pásmová Rozsah parkovacích miest
typu A1 tarifné pásma A1, A2, BN a N
typu A2 tarifné pásma A2, BN alebo N
typu BN tarifné pásma BN alebo N
typu N N (vrátane závorových parkovísk)

Abonentná pásmová karta platí aj na odstavených závorových parkoviskách, ktoré patria do príslušného tarifného pásma.

Abonentné pásmové karty (od 1. 11. 2023) sú ekvivalentom pôvodných abonentných kariet (vydaných do 31. 10. 2023):
 • abonentná karta typu A1 je ekvivalentom predchádzajúcej abonentnej karty pre tarifné pásmo 1,
 • abonentná karta typu A2 je ekvivalentom abonentnej karty pre pásmo 2,
 • abonentná karta typu BN je ekvivalentom abonentnej karty pre pásmo 3,
 • abonentná karta typu N je ekvivalentom abonentnej karty pre pásmo 4.

Vymedzenie jednotlivých tarifných pásiem je v prílohe č. 1 VZN.

Kde nemožno parkovať

Abonentná pásmová karta neplatí

 • na závorových parkoviskách (s výnimkou abonentnej karty typu N)
 • na vyhradených parkovacích miestach (tým nie je dotknutá možnosť zvýhodneného parkovania pre osoby s ŤZP),
 • na parkovacích miestach, ktoré sú dopravným značením vyhradené len pre rezidentov.

Doba platnosti

Abonentná pásmová karta sa vydáva s dobou platnosti na

 • 10 dní,
 • 180 dní alebo
 • rok (365 dní).

Niektoré zľavnené abonentné karty sa vydávajú len na 180 dní alebo na jeden rok.

Cena pásmovej abonentnej karty

 

Základná cena 10 dní 180 dní 365 dní
typu A1 150 € 1800 € 3000 €
typu A2 100 € 1200 € 2000 €
typu BN 30 € 540 € 900 €
typu N 18 € 240 € 400 €

 

Zľavnená cena 10 dní 180 dní 365 dní
typu A1 900 € 1500 €
typu A2 600 € 1000 €
typu BN 360 € 600 €
typu N (pre seniorov) 40 €

Podmienky pre poskytnutie zľavnenej ceny – abonentná karta typu A1 a A2

Ak je abonentom fyzická osoba (nepodnikateľ), pre priznanie zľavy musia byť splnené nasledovné podmienky:

 • abonent má trvalý pobyt v meste Košice alebo je vlastníkom nehnuteľnosti v centrálnej mestskej zóne (lokalite A),
 • abonent užíva vozidlo na súkromné účely.

Ak je abonentom právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, pre priznanie zľavy musia byť splnené nasledovné podmienky:

 • abonent má miesto podnikania, sídlo alebo prevádzkareň v centrálnej mestskej zóne (lokalite A),
 • abonent užíva vozidlo na vlastné účely.

Podmienky pre poskytnutie zľavnenej ceny – abonentná karta typu BN

Ak je abonentom fyzická osoba (nepodnikateľ), pre priznanie zľavy musia byť splnené nasledovné podmienky:

 • abonent má trvalý pobyt v meste Košice alebo je vlastníkom nehnuteľnosti v centrálnej mestskej zóne (lokalite A) alebo v rezidentskej lokalite,
 • abonent užíva vozidlo na súkromné účely.

Ak je abonentom právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, pre priznanie zľavy musia byť splnené nasledovné podmienky:

 • abonent má miesto podnikania, sídlo alebo prevádzkareň v centrálnej mestskej zóne (lokalite A) alebo v rezidentskej lokalite,
 • abonent užíva vozidlo na vlastné účely.

Podmienky pre poskytnutie zľavnenej ceny – abonentná karta typu N

Zľava môže byť priznaná len seniorovi s trvalým pobytom v meste Košice, ktorý dovŕšil vek 70 rokov, je držiteľom vodičského preukazu a užíva vozidlo na súkromné účely. Zľava platí len v prípade jednej abonentnej karty.

Podrobnejšie informácie

Základné podmienky

Parkovacia karta môže byť vydaná len pre motorové vozidlá kategórie M1, N1 a L s dĺžkou nepresahujúcou 5,5 m.

Preukazovanie podmienok je upravené v prevádzkovom poriadku (najmä v prílohe č. 4).

Obmedzenia

Žiadateľovi (seniorovi) možno vydať najviac jednu zľavnenú abonentnú kartu typu N.

Dátum poslednej aktualizácie webstránky: 13. 10. 2023