Mestské zastupiteľstvo schválilo zmeny VZN o platenom parkovaní v meste

Už od 16. februára začínajú platiť tieto zmeny, pretože parkovanie patrí Košičanom.

Aké najvýznamnejšie zmeny sú v novele VZN?

 • Ruší sa prirážka vo výške 20 percent pri úhrade základného parkovného prostredníctvom SMS.
 • V prípade ešte platnej karty od EEI a už vydanej karty mestom Košice sa doba platnosti novej karty zmení tak, že 1. deň jej platnosti bude nadväzovať na posledný deň platnosti karty od EEI.
 • Mesto bude akceptovať aj nateraz platné pôvodné karty vydané EEI v dobe do 31. januára 2019.
 • Držiteľ takejto karty, resp. platiteľ parkovného do automatu EEI je ich povinný umiestniť za čelné sklo auta tak, aby sa zvonku dali prečítať všetky údaje o vozidle nachádzajúce sa na prednej strane karty.
 • Aj držiteľ pôvodnej karty od EEI vydanej len v elektronickej podobe je povinný doklad o jej zaplatení alebo vydaní umiestniť za čelné sklo auta, aby zvonku boli čitateľné všetky potrebné údaje.
 • Ak údaje z týchto kariet nebude možné overiť, bude sa to považovať za nezaplatené parkovanie.
 • Držiteľ karty od EEI si ju môže zjednodušene preregistrovať do 31. marca 2019. Ak to urobí, odpadne mu povinnosť mať kartu alebo doklad o jej zaplatení umiestnený za čelným sklom v aute. To isté platí aj v prípade, ak spoločnosť EEI odovzdá mestu Košice databázu svojich parkovacích kariet.
 • Od doby účinnosti VZN (16. február 2019) sa až do 31. marca 2019 dočasne zjednodušuje spôsob preukazovania podmienok na vydanie parkovacích kariet. Bližšie podrobnosti zverejníme na stránke parking.kosice.sk a na úradnej tabuli mesta.
 • Pri vydávaní rezidentských kariet za 5 eur pre seniorov od 62 rokov sa už nebude brať do úvahy skutočnosť, či žiadateľ poberá starobný dôchodok a ruší sa aj podmienka maximálneho mesačného príjmu.
 • Čas základnej úhrady parkovného sa skracuje na polovicu z jednej hodiny na 30 minút. Za každú začatú polhodinu sa v I. tarifnom pásme bude platiť 0,75 eura namiesto súčasných 1,50 eura. V II. tarifnom pásme sa základná sadzba zníži zo súčasného 1 eura na 50 centov.
 • Mení sa platba za rezidentský parkovací lístok v elektronickej podobe prostredníctvom SMS alebo QR kódu umožňujúci parkovať na rezidentských miestach v rezidentských lokalitách. Vodič tak zaplatí namiesto 50 centov za každú začatú hodinu len 25 centov za každú začatú polhodinu.
 • Opäť sa pristúpi k možnosti vydávania kariet len v elektronickej podobe v prípade, ak to bude vhodné z technických dôvodov. Evidenčné čísla vozidiel viazaných na tieto karty už bude môcť bez problémov skontrolovať Mestská polícia.
 • Obyvatelia žijúci v centrálnej mestskej zóne budú mať dočasne možnosť parkovať aj na tých uliciach, ktoré susedia s jednou z troch ulíc uvedených na rezidentskej parkovacej karte.
 • Počas sobôt už nebude potrebné platiť za parkovanie na parkoviskách v rezidentských lokalitách, pri ktorých sú parkomaty EEI. Bezplatné budú aj parkoviská pri OC Merkúr, na Festivalovom námestí, pri Jumbo centre, v okolí Angels arény a parkoviská na Južnej triede.